فرم استخدام

کاربر گرامی لطفا مراحل زیر را تکمیل نمائید

اطلاعات پایه

در موارد فوری با چه کسی می توان تماس گرفت؟

سوابق تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی:

سوابق آموزشی و مهارتی

منسوبین درجه یک (پدر - مادر - برادر - خواهر)
نام دو نفر از آشنایان (پدر،مادر،خواهر و برادر شامل نمی شود)

سوابق شغلی

تکمیلی
Menu